JSPmotoparts – náhradné diely na motocykle, štvorkolky ATV, skútre, motocross, enduro, chopper - cruiser, tourist.

Obchodné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

   Obchodné podmienky upravujú postup pri uzatváraní kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim na internetovej stránke www.jspmotoparts.sk. Náležitosti uvedené v týchto podmienkach sa riadia platným ustanovením Občianskeho alebo obchodného zákonníka. Tieto obchodné podmienky sú pre obe strany záväzné.

   Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

 1. Predávajúci:

 

    JS-project, s.r.o, Dúbravská 14/A,  IČO: 44259166, IČ DPH: SK2022637254, zapísaný v obch. registri OS Košice I: oddiel:  Sro, Vložka číslo: 22080/V.

      Kupujúci:

 fyzická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou JS-project, s.r.o.

 

 1. Predmet zmluvy

    Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej len tovar). Rozmery, váha, výkony, kapacita, farba a iné údaje uvedené na našej internetovej stránke sú údajmi vychádzajúcimi z údajov, ktoré poskytol výrobca. Predávajúci sa zaväzuje riadne informovať Kupujúceho o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe použitia a údržby výrobku. Tieto informácie sú priložené v písomnom zrozumiteľnom návode priloženom k výrobku. Obrázky produktov v internetovom obchode (farebné odtiene) majú informatívny charakter a nemusia úplne presne zodpovedať skutočnosti, avšak design a tvary skutočnosti zodpovedajú. Predávajúci za zaväzuje dodávať len tovar v perfektnom stave v súlade so špecifikáciami alebo vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. Produkty sú vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami.

 1. Objednávka tovaru, uzatvorenie zmluvy

 

     Podmienkou platnosti elektronickej objednávky uskutočnenej prostredníctvom internetových stránok, ktoré prevádzkuje firma JS-project, s.r.o. je vyplnenie objednávkového formulára kupujúcim ako aj všetkých predpísaných údajov a náležitostí vo formulári, ktorý je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Pre obidve strany – kupujúceho ako aj predávajúceho je záväzná v okamihu jej potvrdenia predávajúcim e-mailovou správou, alebo tel. hovorom, prípadne SMS. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovnú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, presný popis tovaru, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí v akom prichádzajú. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho zaslané na emailovú adresu kupujúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku okamžite, prípadne do 30 dní odo dňa vystavenia objednávky, upozorní na to telefonicky príp. mailom kupujúceho a dohodne ďalší postup. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby, predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, môže predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že nedôjde k dohode o zmene kúpnej ceny a sortimentu.

 1. Storno objednávky

     Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možno stornovať iba písomnou formou (faxom, mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, mailom alebo poštou). Na zrušenie objednávky alebo iba jej časti, musí predajca kupujúceho upozorniť. Kupujúci má právo do 2 dní od vystavenia objednávky podať predávajúcemu návrh na zmenu objednávky, a to iba v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Ak tak kupujúci nespraví v stanovenej lehote, je objednávka po overení predávajúcim považovaná za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov.

 1. Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

 

     Objednávateľ - kupujúci ako súkromná osoba má možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu . Ak sa tak rozhodne, musí kontaktovať predávajúceho a súčasne mu zašle prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar kupujúci následne zašle spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu na svoje náklady (náklady zákazníka). Odporúčame si tovar, ktorý chcete vrátiť poistiť na kúpnu cenu výrobku (Z dôvodu možnej krádeže alebo straty tohto tovaru vinou prepravcu). Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave a obale ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

 

 1. Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar odoslať v lehote do 24 hodín od dodania tovaru dodávateľom, alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. V špecifických prípadoch primerane k okolnostiam sa môže táto lehota predĺžiť ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Tovar je k dodaniu ku kupujúcemu obvykle do 5-7 pracovných dní. Ak je však tovar na sklade predávajúceho, je termín dodania do 48 hodín. Kupujúci obdrží e-mailom ku každej zásielke faktúru. Záručný list dostane v balení. Dostupnosť tovaru je v e-shope uvedená v detaile každého výrobku. V prípade, že predávajúci nemôže dodať tovar v deklarovanom termíne, upozorní na túto skutočnosť kupujúceho mailom, ktorý pri objednávke kupujúci zadal ako kontaktný a vyžiada si od kupujúceho odsúhlasenie. Tovar môže byť dodávaný výlučne v rámci SR.

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

     Kupujúci je povinný:

  -  Prevziať zakúpený alebo objednaný tovar .

-  Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu najneskôr pri prevzatí tovaru.

-  Skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď pri doručení, v prípade poškodenia spísať s pracovníkom prepravnej služby záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí prepravná spoločnosť. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenia tovaru spôsobeného prepravou nebudú uznané.

 - Potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom, príp. podpisom ním poverenej osoby v dodacom liste alebo v prepravnom liste prepravnej spoločnosti. Kupujúci má právo: Na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami pri záväznom akceptovaní objednávky.

 1. Kúpna cena

     Je cena, ktorú zaplatí kupujúci predávajúcemu za objednaný tovar dohodnutý v kúpnej zmluve a to buď formou hotovostnej platby v prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. Spôsob prevzatia a platby :

 - dobierka (kuriérska služba) – platba priamo pri prevzatí kuriérovi

- prevod na účet predávajúceho V takom prípade bude kupujúcemu vystavená predfaktúra a po úhrade (pripísaní na účet predávajúceho) bude vystavená a zaslaná faktúra mailom alebo poštou podľa vzájomnej dohody. V prípade, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Náklady spojené s vynáškou tovaru alebo montážou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 1. Nadobudnutie vlastníctva

     Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny za tovar.

 1. Reklamačný poriadok (záruka, reklamácie, vady)
 2. a) Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 3. b) Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 odstavec 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon“).
 4. c) Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie výrobnej vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.
 5. d) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci (pri predávanom použitom tovare má kupujúci právo na primeranú zľlavu) alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 1. e) Reklamácie vybavíme s Vami na základe individuálnej dohody v súlade s platným právnym poriadkom k Vašej spokojnosti. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom, s výnimkami stanovenými občianskym zákonníkom.
 2. Osobné údaje a ich ochrana

     Rešpektujeme Vaše súkromie, avšak pre prevázkovanie obchodu a z dôvodu ponúknuť Vám kvalitné služby je nutné poznať Vaše osobné údaje.

   Tieto údaje chránime pred zneužitím. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust.§6 ods.1 písm. c) Zn OOÚ bude osobné údaje získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými predpismi SR.

    Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Osobné údaje, ktoré zadávate pri registrácii:

 - Login (prihlasovacie meno)

 - Heslo - znovu zadávate Heslo pre potvrdenie

 - Meno a priezvisko/ Názov firmy

 - IČO, DIČ – firmy

- Telefonické príp. faxové spojenie

 - Emailová adresa

- Fakturačná adresa (v prípade, že je iná dodacia adresa ako fakturačná udávajte aj dodaciu adresu).

    Tieto údaje nám umožnia previesť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný obidvomi stranami, poprípade identifikovať Vašu platbu cez bankový prevod. Internetový obchod motocas.sk si Váži Vašu dôveru a chráni Vaše súkromné dáta pred zneužitím. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani neposkytujeme tretej strane (okrem kuriérskej spoločnosti, ktorá ich využíva iba na dodanie nami objednanej služby – dovozu tovaru k Vám.)

 1. Orgán dozoru

     Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. Box A-35, 04001,Košice, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č. : 055/7290705, fax. č.: 055/6224695.

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznostinavrhov-a-ziadosti.soi

 1. Záverečné ustanovenie

      Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky riadne oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. V prípade ak sa preukážu kompetentným orgánom SR niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné, alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

     Práva kupujúceho vo vzťahu s predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Zb. v znení neskorších predpisov zostávajú týmto podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

V Košiciach - Šaci dňa 23.02.2022

 

 Všeobecné obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky pre koncových odberateľov Všeobecné ustanovenia
Všeobecné podmienky predaja ( ďalej len "všeobecné podmienky") stanovujú zmluvné vzťahy medzi každým užívateľom stránky: www.jspmotoparts.sk ( ďalej len "užívateľ" alebo "Vy") Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania a spoločnosťou JS-project, s.r.o. ( ďalej len JSPmotoparts) . so sídlom:  JS-project, s.r.o., Dúbravská 14/A, Košice – Šaca, 04015.

Tieto všeobecné podmienky sú jediné platné a nahrádzajú všetky ostatné podmienky okrem predbežnej výslovnej a písomnej dohody. JSproject, s.r.o. môže dočasne zmeniť niektoré opatrenia vo všeobecných podmienkach. Z tohto dôvodu je nutné prečítať si stanovené všeobecné podmienky pri každej Vašej návšteve stránok  www.jspmotoparts.sk (ďalej len "stránky"). Tieto podmienky sú platné od chvíle ich uvedenia na stránky a nevzťahujú sa na zmluvy uzavreté pred týmto momentom. Každý nákup na našich stránkach spadá pod všeobecné podmienky, ktoré sú platné v danom čase. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné podmienky s ktorými ste sa vopred oboznámili.
Vstupom na naše stránky sa zaväzujete dodržiavať naše všeobecné podmienky predaja a užívania.
 

 

 1. Priebeh objednávky
  Pre prevedenie Vašej objednávky Vám ponúkame tieto možnosti:
  • naše internetové stránky www.jspmotoparts.sk
  • e-mailom: moto@jsproject.sk
  • telefonicky: 0911890535, (pracovné dni od 10:00 do 16:00)
  Hneď ako obdržíme Vašu objednávku budete informovaný e-mailom, alebo telefonicky.
  Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Záväznou sa stáva objednávka po e-mailovom, prípadne telefonickom potvrdení, po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim, po odsúhlasení ceny za dopravu a po prijatí platby na náš účet v prípade platby prevodom (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.
   
 2. Storno objednávky
  Storno objednávky zo strany kupujúceho
  Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.
  Objednávku môžete stornovať e-mailom na: moto@jsproject.sk, alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0911890535
  Storno objednávky zo strany predávajúceho
  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd. )
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva .V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.
   
 3. Ceny
  Predajné ceny na stránkach sú uvedené v Eurách vrátane 20% DPH, bez poplatkov za dopravu.
 4. Dostupnosť tovaru
  Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich výrobkov na sklade. V prípade, že jeden z objednaných výrobkov nie je k dispozícii na sklade, tovar ktorý nemáme skladom nebude doručený ostatné položky budú vyexpedované. V takomto prípade budete však vopred informovaní e-mailom, alebo telefonicky.
 5. Tovar na objednávku. V prípade že tovar nemáme skladom, alebo dodacia doba prevyšuje 30 dní, je možné tovar objednať z iného skladu a však v takom prípade ide o záväznú objednávku, ktorú nemožno vrátiť. Na individuálne objednávky sa v niektorých prípadoch pre to vyžaduje záloha, ktorá je vo výške 50 % z obstarávacej ceny tovaru. V takomto prípade budete však zákazník vopred informovaní e-mailom, alebo telefonicky.
   
 6. Dodacie podmienky

Doručenie Slovensko
Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke. Dodacia lehota vami objednaného tovaru je cca 48hodín. 
Poštovné sa účtuje podľa nasledovných bodov:
Poštovné a balné pri objednávke do 69€ (vrátane) je 5€ s DPH
Poštovné a balné pri objednávke od 69€  zdarma (0€ s DPH)
JSPmotoparts Vám ponúka dopravu kuriérom spoločnosti GLS . Dodacia doba zvyčajne 24hodín odo dňa expedície z nášho skladu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
JS-project, s.r.o.  robí všetko preto, aby dodržal dodacie lehoty uvedené na svojich stránkach. JS-project, s.r.o., však nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad zásahu vyššej moci (vis major).

Pri obdržaní Vašej objednávky si musíte overiť, že výrobky zodpovedajú Vašej objednávke a že sú nepoškodené. V prípade nezrovnalostí uveďte každú nezrovnalosť na dodací lístok vo forme ručne písaných výhrad s Vašim podpisom a tovar nepreberte.

Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je povinný túto správu podať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.

Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny odosielateľa alebo ak váha odosielateľ s takými pokynmi, môže dopravca zásielku vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.

Je možné, že Vás požiadame o doplňujúce informácie aby sme mohli Váš nákup potvrdiť.
Z týchto dôvodov, a aby sa predišlo akémukoľvek oneskoreniu, Vás žiadame aby ste v momente Vašej objednávky uviedli:
• Vašu e-mailovú adresu
• Telefónne číslo (domov alebo do práce) na ktorom ste zastihnuteľný počas dňa.
 

 

 1. Spôsob platby
  Tovar Vám bude doručený formou dobierky.
  V prípade vrátenia peňazí je užívateľovi vrátená čiastka späť na jeho bankový účet .
  Všetky uvádzané ceny sú vrátane 20 % DPH. Spolu s tovarom zasielame aj faktúru, ktorá ak nie je dodaný dodací list a / alebo záručný list, zároveň slúži ako dodací a / alebo záručný list.
   
 2. Podmienky storna

- Vaša spokojnosť alebo vrátenie peňazí
1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.


 1. Záruka, reklamácia a servis
  Všetky výrobky na našich stránkach majú:
  • zákonom stanovenú záručnú lehotu – 24 mesiacov odo dňa prevzatia
  • zákonom stanovenú lehotu na skryté závady
  • záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek
  Ak sa na vrátený(é) výrobok(ky) vzťahuje záruka, všetky poplatky spojené s návratom zákazníkovi preplatíme. Každý reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou (alebo iným prepravcom) na adresu prevádzky spoločne s kompletne vyplneným a potvrdeným Formulárom na uplatnenie reklamácie, ktorý si stiahnete s e-shopu zo záložky - Informácie (záložka sa zobrazí až po prihlásení užívateľa) , alebo Vám ho zašleme emailom na vyžiadanie ak výrobok je potrebné montovať prostredníctvom oprávnenej osoby (tzv. odborná montáž“). JS-project, s.r.o. sa zaväzuje postarať sa o prípadné opravy u dodávateľa.
  Pre každú reklamáciu je bezpodmienečne nutné pripojiť k závadnému prístroju fotokópiu faktúry, pokladničného dokladu, záručný list (ak je priložený v obale).
  Upozornenie: zákonom stanovená záruka sa nevzťahuje, alebo sa len čiastočne vzťahuje, na vonkajšie poškodenie výrobku (napríklad náraz, ...), na škody spôsobené zákazníkom a to používaním, ktoré je v rozpore s návodom od výrobcu, škody spôsobené používaním, ktoré bráni dobrému zachovaniu prístroja, škody spôsobené využívaním k obchodným účelom, škody spôsobené používaním nezodpovedajúcich prídavných zariadení, doplnkov alebo nezodpovedajúceho spotrebného materiálu.

Záruky od výrobcu pre výrobky predávané spoločnosťou JS-project, s.r.o. nepokrývajú :
• nahradenie spotrebného materiálu (batérie, žiarovky, ...),
• nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov,
• poruchy spojené s iným príslušenstvom ako bolo dodané pri tovare,
• chyby zavinené neodborným zásahom opravára (neodborná montáž)
• chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom, ...)
AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PORUCHY
V prípade poruchy, nás kontaktujete prosím e-mailom na moto@jsproject.sk, alebo telefonicky na tel.čisle: 0911890535. Na ďalšom postupe sa s Vami dohodneme. Zároveň je postup reklamácie uvedený aj v reklamačných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok.

 1. Názory a pripomienky
  Všetky názory a pripomienky zaslané užívateľmi JS-project, s.r.o.sú čítané a kontrolované. JS-project, s.r.o., si vyhradzuje právo zamietnuť alebo pozmeniť všetky neetické komentáre (klamlivá reklama, hanlivé prejavy, urážky, poznámky mimo témy, atď).
   
 2. Ochrana osobných údajov
 3. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 4. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 7. a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 8. b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 9. c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 10. d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 11. e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 12. f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 13. g) právo na prenosnosť osobných údajov,
 14. h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
 15. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve. 
 16. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 , aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia. 
 17. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
 18. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači. 
 19. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 20. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 21. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

materiál pre klientov spoločnosti nakupujbezpecne.sk, s.r.o. 18

 1. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo.
 2. Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 3. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.
 4. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám:

GLS General Logistics Systems Slovaria s.r.o., Budča 1039, 96233, Budča, IČO: 36624942. Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica odd: s.r.o. vložka č.9084/S

12.Intelektuálne vlastníctvo
Celý obsah stránok JSPmotoparts (ilustrácie, texty, názvy, značky, fotky, videá) sú vlastníctvom značky JS-project, s.r.o. a jej zmluvných partnerov. Akákoľvek čiastočná alebo celková reprodukcia tohto obsahu akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek podklade si vyžaduje vopred vydaný a výslovný súhlas od JS-project, s.r.o. Všetky nami ponúkané informácie, nahrávky, súbory a programy sú chránené medzinárodným právom týkajúcim sa intelektuálneho vlastníctva a copyright. JS-project, s.r.o. Vám nedáva právo kopírovať, zobrazovať alebo šíriť akýkoľvek obsah, na ktorý nemáte právo intelektuálneho vlastníctva. Každé neoprávnené použitie, ktoré poškodzuje práva na obsah, patriace inej osobe, sa považuje za trestný čin falšovania, prísne trestaným Zákonníkom o intelektuálnom vlastníctve.

 

 

S pozdravom, Best regards,

 

Konatel společnosti:

Ing. Stanislav Juhás

 

JS-project,  s.r.o.

Dúbravská 14/A

Košice – Šaca, 04015

 

tel +421 911 890 535

e-mail: moto@jsproject.sk

 web: www.jspmotoparts.sk 

0 produktů k porovnání PorovnávanieZobraziť porovnanie