Rýchle hľadanie

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) vydáva JS PROJECT , ul. Dúbravská 14/A, Košice – Šaca, 04015, Slovensko

IČO : 44259166

ako predávajúci ďalej uvedených produktov pre stanovenie predpokladov, podmienok a náležitostí k príprave a realizácii svojich obchodov.

 1. Každý, kto potvrdí svojim podpisom, či už pod textom podmienok alebo na akomkoľvek inom dokumente alebo akoukoľvek inou formou, že je s týmito podmienkami upovedomený, zároveň prehlasuje, že podmienky bezo zbytku v platnom znení akceptuje.
 2. Tieto podmienky platia aj v prípade, že Spoločnosť JS PROJECT zjedná s inou osobou zvláštne podmienky pre nadštandardné dodávky, a to podporné pre veci zvláštnymi podmienkami výslovne nedohodnuté. V prípade odlišných písomných dojednaní platí dojednanie zvláštnych podmienok.

I. Použité pojmy a termíny

 1. Kupujúcim je osoba, ktorá v súlade s týmito podmienkami vystaví Spoločnosti JS PROJECT objednávku.
 2. Plnením sa rozumie tovar dodávaný Spoločnosťou JS PROJECT v súlade s jej predmetom podnikania.
 3. Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú uvedené v cenníku, alebo katalógu Spoločnosti JS PROJECT názvom, opatrené cenou a prípadne objednávkovým číslom. Špecifikácia tovaru sa čo do množství a druhu vždy uvádza na ďale popísaných dokladoch.
 4. Nadštandardným tovarom sa rozumie tovar neuvedený v cenníku, (prípadne uvedený v cenníku s poznámkou „iba na objednávku“), který Spoločnosť JS PROJECT dodáva podľa zvláštnych ustanovení týchto obchodných podmienok.
 5. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, vystavený voči Spoločnosti JS PROJECT s cieľom obdržať od neho plnenie.
  Podstatnými náležitosťami objednávky sú tieto údaje:
  a) Meno a priezvisko, prípadne firma kupujúceho
  b) bydlisko, prípadne sídlo kupujúceho
  c) dodacia a fakturačná adresa, ak sú odlišné od bydliska alebo sídla kupujúceho
  d) IČO a DIČ kupujúceho
  e) bankové spojenie a číslo účtu kupujúceho
  f) druh tovaru a jeho množstvo
  g) označenie tovaru podľa položiek cenníka Spoločnosti JS PROJECT
  h) podpis kupujúceho, prípadne štatutárneho alebo splnomocneného či v bežnom obchodnom styku oprávneného pracovníka kupujúceho, ktorý je oprávnený podľa kúpnej zmluvy objednávať, vrátane vypísania jeho mena
  i) výpis z obchodného registra, prípadne kópia živnostenského oprávnenia, osvedčenie o registrácii plátcu DPH v prílohe objednávky, pokiaľ už neboli Spoločnosti JS PROJECT  predložené skôr
  j) v prípadě telefonickej objednávky namiesto ustanovenia pod písmenami
  a) až i) uvedenie zákazníckeho hesla alebo čísla vygenerovaného Spoločnosťou JS PROJECT
  k) údaj o zápise do obchodného registra vrátane registračného čísla tohoto zápisu, pokiaľ je kupujúci v obchodnom registri zapísaný

Objednávku, ktorá nesplňuje podstatné náležitosti, je Spoločnosť JS PROJECT oprávnená odmietnuť alebo vrátiť objednávateľovi k doplneniu a poskytnúť mu k tomu primerenú lehotu. Jej uplynutie bez opravy má za následok, že sa na objednávku pozerá, ako keby nebola nikdy doručená.

Spoločnosť JS PROJECT si vyhradzuje právo kedykoľvek preveriť oprávnenosť objednávky hlavne spätným telefonickým overením totožnosti osoby, ktorá uskutočnila telefonickú objednávku, alebo overením podpisu na faxovej alebo inej písomnej objednávke s podpisovým vzorom doloženým kupujúcim.

V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku, hlavne nesúladu údajov o osobách oprávnených objednávať tovar alebo nesúladu medzi podpisom na objednávke a podpisovým vzorom, je Spoločnosť JS PROJECT oprávnená plnenie podľa objednávky odmietnuť.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Splnením spoločnosťou JS PROJECT v súlade s objednávkou dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v plnom rozsahu. V prípade, že je objednávka vydaná Spoločnosťou JS PROJECT ako formulár či už v písomnej, elektronickej či inej podobe, uskutočňuje kupujúci objednávanie tovaru zásadne na tomto formulári.

 1. Dodávkou či splnením Spoločnosti JS PROJECT (ďalej len „dodávka“) je okamih predania tovaru kupujúcemu alebo prvému prepravcovi. Čiastočné plnenie je prípustné a kupujúci nie je oprávnený ho odmietnuť, pokiaľ nie je kúpnou zmluvou stanovené inak.
 2. Reklamáciou sa rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho smerující k uplatneniu práv zodpovednosti za vady tovaru. Reklamácia musí byť učinená v súlade s Reklamačným poriadkom Spoločnosti JS PROJECT, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok.
 3. Faktúrou sa rozumie dokument popísaný v ustanovení čl. III podmienok.
 4. Termín splatnosti je den, ktorý určila Spoločnosť JS PROJECT a ku ktorému musí byť kúpna cena vrátane DPH pripísaná na účet Spoločnosti JS PROJECT alebo tejto spoločnosti uhradená v hotovosti).
 5. Pokiaľ nie je Spoločnosťou JS PROJECT vydaný jednotlivému kupujúcemu špeciálny cenník, rozumie sa Cenníkom oficiálny prehľad o cenách titulov v ponuke Spoločnosti JS PROJECT v znení jeho doplňkov. Spoločnosť JS PROJECT si vyhradzuje právo cenník ľubovoľne upravovať. Pri jednotlivej kúpe je rozhodujúca cena podľa cenníka platného v dobe vystavenia objednávky. Platnosť cenníka nastáva dňom jeho vydania v sídle Spoločnosti JS PROJECT alebo umiestnením cenníka na stránky internetového obchodu www.motonetsk.sk. O vydaní cenníka Spoločnosť JS PROJECT zverejní informáciu v sieti INTERNET na stránke Spoločnosti JS PROJECT s adresou www.motonetsk.sk
 6. Backorder je náhradné riešenie pre prípad, že Spoločnosť JS PROJECT nemá v lehote požadovanej kupujúcim k plneniu potrebné množstvo objednaného tovaru k dispozícii. Znamená to, že Spoločnosť JS PROJECT po obdržaní takejto objednávky zaradí objednávateľa ako čakateľa na objednaný tovar a vedie jeho objednávku v evidencii. Ak nedôjde k splneniu Spoločnosťou JS PROJECT v primeranej dodatočnej dobe, oznámi Spoločnosť JS PROJECT kupujúcemu najbližší možný náhradný termín dodania, príp. navrhne zrušenie objednávky.

II. Dodacie podmienky

 1. Predmetom kúpi je tovar dodávaný Spoločnosťou JS PROJECT. Výber tovaru prevedie kupujúci objednávkou podľa cenníka alebo obdobného podkladu za týmto účelom vydaného Spoločnosťou JS PROJECT prípadne vygenerovaním objednávky v on-line systéme motonetsk.sk. Spoločnosť JS PROJECT sa zaväzuje poskytovať informácie o vydaní nových cenníkov aspoň zverejnením na internetovej stránke.
 2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, tovar sa dodáva výhradne na základe objednávky kupujúceho. Objednávka se uskutoční písomnou formou, faxom, formou prenosu dát po sieti INTERNET alebo telefonicky. V prípade objednávky inou než písomnou formou si Spoločnosť JS PROJECT vyhradzuje právo neposkytnúť plnenie bez dodatečného potvrdenia písomnou formou.
  Objednávku nadštandardného tovaru je objednávateľ povinný učiniť vždy v písomnej forme.
 3. Spoločnosť JS PROJECT je oprávnená odmietnuť bez akýchkoľvek postihov zo strany kupujúceho plnenia, pokiaľ by sa tým zaviazala k plneniu nemožnému, nevýhodnému alebo zjavne v rozpore s obvyklými pravidlami. Ďalej je oprávnená tak učiniť vždy, pokiaľ kupujúci nemá vyrovnané všetky záväzky voči Spoločnosti JS PROJECT splatné ku dňu vystavenia objednávky.
 4. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, prepravnej služby, špedície, príp. vlastným rozvozom Spoločnosťou JS PROJECT za ceny obvyklé, pokiaľ nie je v čl.6 kúpnej zmluvy uvedené inak.
  Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci zamestnancovi Spoločnosti JS PROJECT na jeho dodacom doklade. Potvrdenie musí obsahovať riadne označenie kupujúceho v súlade s výpisom z obchodného registra alebo so živnostenským listom, uvedením mena a priezviska osoby, ktorá prevzatie potvrdzuje a dátum prevzatia. Kupujúci berie na vedomie, že prepravca nie je povinný overovať súlad údajov uvedených v potvrdení s údajmi podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za dodržanie uvedeného postupu a správnosť vyznačených údajov. Kupujúci taktiež plne zodpovedá za to, že tovar bol prevzatý osobou oprávnenou k prevzatiu podľa vyššie uvedených ustanovení. V prípade, že neskôr dôjde k akýmkoľvek pochybnostiam o dodávke z dôvodu nejasného alebo nepresného označenia kupujúceho na dodacích dokladoch, považuje sa dodávka za riadne prevedenú a kupujúcim prevzatú.
 5. Pokiaľ kupujúci neoznámi inú adresu k prevedeniu dodávky Spoločnosti JS PROJECT, platí, že miestom dodania je sídlo kupujúceho. V prípade uvedenia viacerých adries Spoločnosť MOTOPOINT SK môže splniť dodávku predaním na akejkoľvek z týchto adries, pokiaľ nie je objednávkou kupujúceho miesto dodania presne špecifikované. Taktiež platí aj v prípade, že objednávkou sice miesto špecifikované je, ale provedenie dodávky na uvedenú adresu sa ukázalo byť nemožným alebo značne obtiažnym.
 6. Kupujúci je povinný bezodkladne písomne informovať Spoločnosť JS PROJECT o akýchkoľvek zmenách v osobách oprávnených k prevzatiu tovaru a podpisu prepravných (dodacích) dokladov, rovnako ako o zmenách adries určených k prevedeniu dodávky. Porušenie tejto povinnosti nemôže byť dôvodom pre spochybnenie prevzatia dodávky kupujúcim a zbavuje Spoločnosť JS PROJECT akejkoľvek zodpovednosti z omeškania alebo za škodu.
 7. Dodacím dokladom podľa predchozích ustanovení je spravidla dodací list.
  Dodací list potvrdený kupujúcim bude priložený k faktúre.
  Dodací list obsahuje:
  - identifikáciu kupujúceho podľa kúpnej zmluvy
  - číslo objednávky kupujúceho
  - predmet plnenia a ceny za jednotlivé položky

Na vyžiadanie kupujúceho je k dodaciemu listu pripojené prehlásenie o zhode podpísané zodpovednými pracovníkmi Spoločnosti JS PROJECT

III. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena je stanovená cenníkom a je vždy vyznačená pre príslušný druh tovaru vo faktúre, príp. dodacím listom. Kúpna cena je cenou tovaru, balné a poštovné, príp. dopravné je účtované zvlášť, pokiaľ nie je kúpnou zmlouvou stanovené inak.
  Kupujúci je s cenníkom oboznámený.
 2. Cena je splatná v deň určený faktúrou. Ak nie je faktúrou tento deň stanovený, nastáva splatnosť 14. dňom od uskutočnenia dodávky (dátumu zdaniteľného plnenia).
 3. Faktúra je platobný doklad a daňový doklad, ktorý obsahuje:
  a) meno a priezvisko, príp. firmu kupujúceho
  b) sídlo alebo miesto podnikánia kupujúceho
  c) IČO a DIČ kupujúceho
  e) dátum vystavenia a dátum uskutečnenia zdaniteľneho plnenia
  f) dátum splatnosti
  g) označenie tovaru, jeho množstvo a jednotkové ceny, pokiaľ sa nejedná o zbernú faktúru
  h) uvedenie celkovej ceny bez DPH
  i) DPH
  j) uvedenie celkovej čiastky k úhrade
  k) číslo dodacieho listu, pokiaľ bol vystavený zvlášť
  l) zákaznícke číslo, pokiaľ je pridelené
 4. Ak sa kupující omešká so zaplatením kúpnej ceny jednotlivej dodávky, je Spoločnosť JS PROJECT oprávnená od neho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z dlžnej čiastky denne po dobu prvých 30 dní omeškania. Ak trvá meškanie kupujúceho dlhšie než 30 dní, je Spoločnosť JS PROJECT oprávnená požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej kúpnej ceny a je taktiež oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom jeho doručenia kupujúcemu. Za doručenie sa považuje taktiež okamih prevzatia faxovej správy alebo elektronickej pošty na zaridení kupujúceho.
  Strany sú v takomto prípade povinné si navzájom vrátiť všetko, čo podľa tejto zmluvy získali. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu Spoločnosti JS PROJECT alebo po dohode s ňou a deje se na vlastné náklady a nebezpečie kupujúceho.

IV. Práva zodpovednosti za vady, záruka

 1. Práva a povinnosti strán pri uplatňovaní práv kupujúceho zodpovednosti za závady sú upravené Reklamačným poriadkom Spoločnosti JS PROJECT, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok. Pre zverejnenie reklamačného poriadku alebo jeho zmien platí rovnaké ustanovenie o zverejnení týchto podmienok.
 2. Pokiaľ nie je cenníkom stanovené niečo iné, Spoločnosť JS PROJECT poskytuje na všetok tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov od predania a prevzatia, pokiaľ nie je výrobcom poskytovaná záručná doba iná. Záručná doba začína plynúť dňom predania a prevzatia tovaru. V záruke riadne uplatnené vady sú riešené prednostne výmenou tovaru.

V. Vrátenie tovaru

 1. Kupujúci má právo do 7 dní od prevzatia tovaru vrátiť tovar, který omylom objednal, avšak len za podmienky, že tovar je vrátený zjavne nepoužitý a nepoškodený, v nepoškodenom a neotvorenom obale. Pri splnení uvedených podmienok sa Spoločnosť JS PROJECT zaväzuje tovar prevziať späť a vystaviť příslušným spôsobom upravenú faktúru alebo dobropis.
  To neplatí, pokiaľ sa jedná o nadštandardný tovar podľa odst. 4 čl. I podmienok.

VI. Zvláštne ustanovenie o nadštandardnom tovare a nadštandardných službách

 1. Nadštandardný tovar sa dodáva výhradne na základe zvláštnej písomnej objednávky alebo kúpnej zmluvy. Na výzvu Spoločnosti  JS PROJECT k zaplateniu finančnej zálohy je kupujúci povinný jú zložiť následne po potvrdení objednávky a vystavení zálohovej faktúry na účet spoločnosti JS PROJECT. Záloha bude odrátaná v konečnej faktúre z celkovej ceny objednaného tovaru.
 2. Spoločnosť JS PROJECT môže celkom podľa svojho voľného a výhradného uváženia vydať špeciálni cenník pre jednotlivých kupujúcich alebo skupiny kupujúcich. Kritériá určenia cien stanoví Spoločnosť JS PROJECT. Podmienkou platnosti špeciálneho cenníka je uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej prílohou a neoddeliteľnou súčasťou sa špeciálny cenník stane. Na základe tejto kúpnej zmluvy pridelí Spoločnosť JS PROJECT kupujúcemu zákaznícke číslo, ktorým je kupujúci povinný se voči Spoločnosti JS PROJECT preukazovať.

VII. Ostatné ustanovenia

 1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim prechádza na neho zodpovednosť za náhodné poškodenie či stratu tovaru.
 2. Spoločnosť JS PROJECT je oprávnená odstúpiť od akejkoľvek kúpnej zmluvy okrem ostatných prípadov uvedených v podmienkach, rovnako v prípade, že kupujúci zakúpil tovar, ku ktorému má Spoločnosť JS PROJECT exkluzívne distribučné práva, od inej osoby než od Spoločnosti MOTOPOINT SK alebo spoločnosti poverenej predajom tohoto tovaru spoločnosťou JS PROJECT.
 3. Strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté v súvislosti
  s plnením povinností podľa týchto podmienok predovšetkým dohodou.
  Všetky spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami z právnych vzťahov, sa tiež riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, budú rozhodované v súdnom konaní podľa platných zákonov SR.
 4. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich podpisom osobou k tomu oprávnenou za Spoločnosť JS PROJECT. V prípade ich zverejnenia na internetovej stránke Spoločnosti JS PROJECT nadobúdajú účinnosť 2. dňom po zverejnení. Novšie podmienky rušia podmienky vydané skôr. Právne vzťahy založené na základe podmienok sa posudzujú vždy podľa podmienok platných v dobe vzniku právneho vzťahu.

Katalóg podľa výrobkov

E-Shop v číslach

 • 67984 položiek tovaru
 • 475796 kusov tovaru skladom
 • 2075 modelov a 49 značiek
 • 18849 spokojných zákazníkov

Doba do uzávierky objednávok

GSL kurier: 17 hodín 12 minút

Vyhľadanie podľa motocykla

Osobné nastavenie podvozku

Personal suspension settings

Celý obsah tohoto webu je chránený autorským zákonom.a jeho kopírovanie bude trestne stíhané.

All Balls RacingMIVVEKHIFLOFILTROLUCASPIPERCROSSMOTION STUFFUFOEASTON EXPCYCRAJTGOLDFRENNGWRPVenhillAOKINGKBel-RayJMTCARBONE LORRAINEK-TECHATHENA